Međunarodni ugovori

Autor: Jadran ANTOLOVIĆ prof. dr.sc.

Izdanje: Zagreb, 2013.

Broj stranica:

ISBN: 978-953-7984-00-7

Elektronička knjiga

11,15 

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih ugovora u području zaštite kulturnih dobara, budući da je bogata raznovrsnom kulturnom baštinom i ima poseban interes zaštiti to nacionalno bogatstvo, a što je posebno uređeno i Ustavom Republike Hrvatske.

Detaljnije

SADRŽAJ
1. UVOD
2. ODREDBE O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA O RATNOM PRAVU I SIGURNOSTI
Povijesni pregled razvoja pravnih normi o zaštiti kulturnih dobara u oružanom sukobu
Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba sa Protokolima
Obveze države članice Konvencije i protokola
Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokoli (Haag, 14. svibnja 1954.)
Pravilnik o izvršavanju Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba
Protokol uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobra u slučaju oružanog sukoba
Drugi Protokol uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Haag, 26. ožujka 1999.)
3. KONVENCIJE UNESCO-A O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE
Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine
Obveze države članice Konvencije
Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 23. studenoga 1972.)
Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara
Obveze države članice Konvencije
Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara (Pariz, 14. studenoga 1970.)
Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine
Obveze države članice Konvencije
Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2. studeni 2001.)
Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine
Obveze države članice Konvencije
Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Pariz, 17. listopada 2003.)
4. KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE
Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe
Obveze države članice Konvencije
Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe (Granada, 3. listopada 1985.)
Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine
Obveze države članice Konvencije
Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine – revidirana (Valetta, 16. siječnja 1992.)
Konvencija u europskim krajobrazima
Obveze države članice Konvencije
Konvencija u europskim krajobrazima (Firenca, 20. listopada 2000.)
Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo
Obveze države članice Konvencije
Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo
Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine
Obveze države članice Konvencije
Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine
5. DRUGE KONVENCIJE O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE
UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
Obveze države članice Konvencije
UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (Rim, 24. lipnja 1995.)
6. BILATERALNI MEĐUNARODNI UGOVORI
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara
Ugovor između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a
7. ŽIVOTOPIS AUTORA

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja