Pravo i kultura

Autor: Jadran ANTOLOVIĆ prof. dr.sc., Tomislav JELIĆ, mr.sc.

Izdanje: Zagreb, 2013.

Broj stranica:

ISBN: 978-953-55288-7-6

Elektronička knjiga

11,15 

Svaka ljudska aktivnost u suvremenim demokratskim državama odvija se unutar propisanog pravnog okvira. Niti područje kulture nije izuzetak od toga pravila. Međutim, područje kulture čine brojne djelatnosti i ljudske aktivnosti što zahtijeva vrlo složen pravni okvir koji mora biti na sustavan način povezan s nacionalnim pravnim sustavom.

Detaljnije

S a d r ž a j:
PREDGOVOR
1 LJUDSKA PRAVA I PRAVO NA KULTURU
1.1 Povijesni razvoj ljudskih prava
1.2 Važniji međunarodni ugovori o ljudskim pravima
1.2.1 Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a
1.2.2 Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
1.2.3 Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
1.2.4 Europska konvencija o ljudskim pravima s Protokolima
1.2.5 Povelja temeljnih ljudskih prava EU
2 MEĐUNARODNA PRAVNA REGULATIVA U PODRUČJU KULTURE
2.1 Međunarodni ugovori o kulturi i kulturnim pravima
2.1.1 Europska konvencija o kulturi
2.1.2 Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima
2.1.3 Konvencija o zaštiti i promociji različitosti kulturnih izraza
2.2 Međunarodni ugovori o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
2.2.1 Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba sa Protokolima
2.2.2 Konvencija UN-a o pravu mora
2.2.3 Konvencija o međunarodnim izložbama s Protokolima
2.2.4 Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine
2.2.5 Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara
2.2.6 Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine
2.2.7 Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine
2.2.8 Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe
2.2.9 Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana)
2.2.10 Konvencija o europskim krajobrazima
2.2.11 Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo
2.2.12 Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine
2.2.13 UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
2.3 Međunarodni ugovori o audiovizualnoj djelatnosti
2.3.1 Europska konvencija o filmskoj koprodukciji
2.3.2 Europska konvencija o prekograničnoj televiziji i Protokoli
2.3.3 Europska konvencija o zaštiti audiovizualne baštine
3 PRAVNA STEČEVINA EUROPSKE UNIJE I KULTURA
3.1 Kulturna prava u EU
3.2 Pravna stečevina i kultura
3.2.1 Kultura i slobodno kretanje ljudi, roba i usluga
3.2.2 Kultura i porezi
3.2.3 Intelektualno vlasništvo, autorsko pravo, copyright i srodna prava
3.2.4 Audiovizualna politika
3.2.5 Kultura i propisi o zaštiti tržišnog natjecanja
3.2.6 Europski forum za zakonodavstvo kulturne baštine (European Heritage Legal Forum)
3.3 Pravna stečevina EU koja se neposredno odnosi na kulturu
3.3.1 Propisi EU o izvozu i iznošenju kulturnih dobara
3.3.2 Propisi EU o povratu kulturnih predmeta nezakonito odnesenih iz druge države
3.3.3 Audiovizualne medijske usluge
4 MEĐUNARODNE DEKLARACIJE, REZOLUCIJE, PREPORUKE I DRUGI DOKUMENTI O KULTURI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
4.1 UNESCO
4.2 Vijeće Europe
4.3 ICOMOS
4.4 ICOM
5 ZAKONSKO UREĐENJE KULTURNIH DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
5.1 Osnivanje kulturnih institucija
5.1.1 Osnivanje samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu
5.1.2 Osnivanje muzeja i galerija kao ustanova, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
5.1.3 Osnivanje arhiva
5.1.4 Osnivanje ustanova za zaštitu i čuvanje kulturnih dobara
5.1.5 Osnivanje umjetničkih organizacija
5.1.6 Osnivanje kazališta
5.1.7 Osnivanje centara za kulturu i sličnih polivalentnih ustanova
5.1.8 Osnivanje udruga u kulturi
5.1.9 Osnivanje zaklada i fundacija
5.1.10 Osnivanje pravnih osoba za proizvodnju filmova i javno prikazivanje filmova
5.2 Zakonski okvir za upravljanje ustanovama u kulturi
5.2.1 Odgovornost za poslovanje javne ustanove
5.2.2 Suvremeni standardi upravljanja zahtijevaju promjene
5.3 Nadzor nad radom kulturnih institucija
5.3.1 Knjižnice
5.3.2 Muzeji
5.3.3 Arhivi
5.3.4 Ustanove za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
5.3.5 Umjetničke organizacije
5.3.6 Kazališta
5.3.7 Centri za kulturu i druge polivalentne ustanove
5.3.8 Udruge
5.3.9 Zaklade i fundacije
5.3.10 Fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
5.4 Prestanak rada kulturnih institucija
5.4.1 Zabrana obavljanja djelatnosti za koju je osnovana pravna osoba
5.4.2 Ukidanje pravne osobe
5.4.3 Brisanje upisa u sudski ili drugi registar
6 ZAŠTITA AUTORSKIH I DRUGIH SRODNIH PRAVA
6.1 Autorska prava
6.2 Srodna prava
6.3 Vremensko ograničenje autorskih i srodnih prava
6.4 Udruge za kolektivno ostvarivanje prava u Hrvatskoj
6.5 Creative Commons
7 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
7.1 Povijesni razvoj pravnog sustava o zaštiti kulturnih dobara na području Hrvatske
7.1.1 Od statuta hrvatskih gradova do donošenja Lex Pacca (1254 – 1850)
7.1.2 Osnivanje konzervatorske službe u Hrvatskoj (1850 – 1918)
7.1.3 Zaštita spomenika kulture na području Hrvatske između dva svjetska rata (1918 – 1945)
7.1.4 Pravni sustav zaštite spomenika kulture u Jugoslaviji (1945 – 1990)
7.2 Pravni sustav zaštite kulturnih dobara Republike Hrvatske
7.2.1 Pravni sustav zaštite spomenika kulture samostalne i suverene Republike Hrvatske (1991-1999)
7.2.2 Osnovne značajke pravnog sustava o zaštiti spomenika kulture do 1999. godine
7.2.3 Razlozi zbog kojih je 1999. donesen Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
7.2.4 Stanje hrvatske kulturne baštine u vrijeme donošenja novog Zakona
7.2.5 Osnovne značajke Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
7.2.6 Izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
7.2.7 Temeljna polazišta i načela zakona
7.2.8 Vrste kulturnih dobara
7.2.9 Uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom
7.2.10 Obveze i prava vlasnika kulturnog dobra
7.2.11 Koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima
7.2.12 Mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara
7.3 Obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
7.3.1 Ministarstvo kulture
7.3.2 Ustanove za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
7.3.3 Specijalizirane pravne i fizičke osobe
7.3.4 Hrvatsko vijeće za kulturna dobra
7.4 Muzejska i galerijska djelatnost
7.4.1 Muzejska građa
7.4.2 Muzejska dokumentacija
7.4.3 Unutarnje ustrojstvo i upravljanje muzejom i galerijom
7.4.4 Sredstva za rad muzeja
7.4.5 Stručno muzejsko osoblje
7.4.6 Sustav muzeja Republike Hrvatske i matična djelatnost
7.4.7 Hrvatsko muzejsko vijeće
7.4.8 Galerijska djelatnost
7.4.9 Nadzor nad radom
7.4.10 Inspekcijski nadzor
8 FINANCIRANJE KULTURNOG RAZVOJA
8.1 Financijsko poticanje kulturnog razvoja
8.1.1 Ustavno određenje
8.1.2 Financiranje javnih potreba u kulturi
8.1.3 Programi javnih potreba u kulturi
8.1.4 Potpore umjetnicima i drugim kulturnim stvarateljima
8.1.5 Uplata doprinosa za obvezna osiguranja
8.1.6 Financiranje umjetničkih projekata
8.1.7 Dodjela nagrada
8.1.8 Financiranje kulturnih manifestacija
8.1.9 Financiranje audiovizualne djelatnosti
8.1.10 Financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara
8.1.11 Poticanje poduzetništva u kulturi
8.1.12 Vlastiti prihodi institucija u kulturi
8.1.13 Financijska potpora iz drugih sredstava, sredstva zaklada i fondova
8.2 Međunarodni fondovi
8.2.1 Fond za svjetsku baštinu
8.2.2 Fond za promicanje povrata kulturne baštine
8.2.3 Fond za zaštitu nematerijalne kulturne baštine
8.2.4 Fond za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba
8.2.5 Međunarodni fond za kulturnu raznolikost
8.2.6 EURIMAGES
8.2.7 Programi Europske unije (zajednice)
8.3 Porezne, carinske i druge olakšice
Korištene kratice
9 Literatura
10 O autorima

Tehničke karakteristike

Format

Ispis

Pregled

Kopiranje sadržaja